ขายหนังสือเก่า ของสะสมโบราณ

Submit Register

แหล่งชุมนุมหนอนหนังสือ แสดงหนังสือโบราณ..หนังสือใหม่น่าอ่านในปัจจุบัน..ข้อคิด..วรรคทองที่ควรจดจำ  รวบรวมประวัติศาสตร์ของชาติ...   

 

เป็นโรงพิมพ์จัดแสดงสิ่งพิมพ์ย้อนยุค..สิ่งพิมพ์เก่าสมัยบางกอก สิ่งพิมพ์ใหม่ต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับสมาชิกในบอร์ด

 


TEL: ๐๘๑-๔๓๘-๒๓๖๗
โดย: เป๋  โรแมนติค

 

 

 

                                                                                                                                                          

  

          

               หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่ควรไทยควรอ่าน 

 

  ประเภทบันเทิงคดี

  ก.กวีนิพนธ์ และบทละคร

 

๑. ประชุมโคลงโลกนิติ - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร

๒. ศรีทะนนไชย(สำนวนกาพย์) - และเสภาศรีธนญไชยเชียงเมี่ยง

๓. นิรสศหนองคาย - หลวงพัฒนพงศ์ภักดี

๔. สามัคคีเภทคำฉันท์ - ชิต บุรทัต

๕. มัทนะพาธา - พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

๖. โคลงกลอนของครูเทพ - เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

๗. บทละครเรื่องพระลอ - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

๘. ขอบฟ้าขลิบทอง - อุชเชนี

๙. เราชะนะแล้ว , แม่จ๋า - นายผี

๑๐. บทกวีของเปลื้อง วรรรศรี

๑๑. กวีการเมือง - จิตร ภูมิศักดิ์

๑๒. จงเป็นอาทิตย์เมื่ออุทัย - ทวีปวร

๑๓. กวีนิพนธ์ - อังคาร กัลาณพงศ์

๑๔. ขอบกรุง - ราช รังรอง

๑๕. เพียงความเคลื่อนไหว  - เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

 

 

  ข.นิยาย

๑๖. ละครแห่งชีวิต - ม.จ.อากาศดำเกิง รพีพัฒน์

๑๗. กามนิต - เสฐียรโกเศศ , นาคะประทีป

๑๘. ดำรงประเทศ - เวทางค์

๑๙. ผู้ชนะสิบทิศ - ยาขอบ

๒๐. หนึ่งในร้อย - ดอกไม้สด

๒๑. บางระจัน - ไม้ เมืองเดิม

๒๒. หญิงคนชั่ว - ก.สุรางคนางค์

๒๓. พล นิกร กิมหงวน - ป.อินทราปาลิต

๒๔. ปักกิ่ง นครแห่งความหลัง - สด กูรมะโรหิต

๒๕. เราลิขิต บนหลุมศพวาสิฎฐี - ร.จันทพิมพะ

๒๖. เมืองนิมิตร - ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน์

๒๗. แม่สายสะอื้น - อ.ไชยวรศิลป์

๒๘. พัทยา - ดาวหาง

๒๙. แผ่นดินนี้ของใคร - ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์

๓๐. มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร - แย้ม ประพัฒน์ทอง

๓๑. ปีศาจ - เสนีย์ เสาวพงศ์

๓๒. สี่แผ่นดิน - ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

๓๓. ทุ่งมหาราช - มาลัย ชูพินิจ

๓๔. แลไปข้างหน้า - ศรีบูรพา

๓๕. เสเพลบอยชาวไร่ - รงค์ วงษ์สวรรค์

๓๖. จดหมายจากเมืองไทย - โบตั๋น

๓๗. เขาชื่อกานต์ - สุวรรณี สุคนธา

๓๘. สร้างชีวิต - หลวงวิจิตรวาทการ

๓๙. ตะวันตกดิน - กฤษณา อโศกสิน

๔๐. สร้อยทอง - นิมิตร ภูมิถาวร

๔๑. พิราบแดง - สุวัฒน์ วรดิลก

๔๒. ลูกอีสาน - คำพูน บุญทวี

 

  ค.เรื่องสั้น

๔๓. นิทานเวตาล - น.ม.ส.

๔๔. จับตาย รวมเรื่องเอก - มนัส จรรยงค์

๔๕. เรื่องสั้นของ ป.บูรณปกรณ์ (ชีวิตจากมุมมืด , ดาวเงิน) - ป.บูรณปกรณ์

๔๖. เสาชิงช้า , เอแลนบารอง และเรื่องสั้นอื่นๆ - ส.ธรรมยศ

๔๗. พลายมลิวัลล์ และเรื่องสั้นบางเรื่อง - ถนอม มหาเปรยะ

๔๘. ผู้ดับดาวอาทิตย์ และเรื่องสั้นอื่น ๆ - จันตรี ศิริบุญรอด

๔๙. ยุคทมิฬ และเรื่องสั้นอื่น ๆ - อิศรา อมันตกุล

๕๐. เรื่องสั้นชุดเหมืองแร่ - อาจินต์ ปัญจพรรค์

๕๑. ฟ้าบ่กั้น - ลาว คำหอม

๕๒. ชุดเพื่อนนักเรียนเก่า เพื่อนเก่า - เสนอ อินทรสุขศรี

๕๓. รวมเรื่องสั้นบางเรื่องของฮิวเมอร์ริสต์ - ฮิวเมอร์ริสต์

๕๔. ฉันจึงมาหาความหมาย - วิทยา เชียงกูล

๕๕. คนบนต้นไม้ - นิคม รายวา

 

  ประเภทสารคดี/บทความ

  ก.ประวัติศาสตร์

๕๖. ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย - ร.แลงกาต์

๕๗. นิทานโบราณคดี - สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

๕๘. โฉมหน้าศักดินาไทย - จิตร ภูมิศักดิ์

๕๙. กบฎ ร.ศ.๑๓๐ - เหรียญ ศรีจันทร์ , ร.ต.เนตร พูนวิวัฒน์

๖๐. เจ้าชีวิต - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์

๖๑. ศาลไทยในอดีต - ประยุทธ สิทธิพันธ์

๖๒. ประวัติศาสตร์ไทยสมัย ๒๓๕๒-๒๔๕๓ ด้านสังคม - ชัย เรืองศิลป์

๖๓. สังคมไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ๒๓๒๕-๒๔๑๖ - ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์

 

  ข.การเมือง , ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย , เศรษฐศาสตร์

๖๔. ทรัพย์ศาสตร์ - พระจาสุริยานุวัตร

๖๕. เบื้องหลังการปฏิวัติ ๒๔๗๕ - กุหลาบ สายประดิษฐ์

๖๖. ความเป็นอนิจจังของสังคม - ปรีดี พนมยงค์

๖๗. ท่านปรีดี รัฐบุรุษอาวุโส ผู้วางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก - เดือน บุนนาค

๖๘. โอ้ว่าอาณาประชาราษฎร - สนิท เจริญรัฐ

๖๙. ไทยกับสงครามโลกครั้งที่สอง - ดิเรก ชัยนาม

๗๐. สันติประชาธรรม - ป๋วย อึ๊งภากรณ์

๗๑. ห้าปีปริทัศน์ - ส.ศิวรักษ์

๗๒. วันมหาปิติ วารสาร อมธ.ฉบับพิเศษ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

  ค.ศิลปะ ภาษา และวรรณกรรม

๗๓. วรรณคดี และวรรณคดีวิจารณ์ - วิทย์ ศิวะศิริยานนท์

๗๔. ประติมากรรมไทย - ศิลป พีระศรี

๗๕. วรรณสาส์นสำนึก - สุภา ศิริมานนท์

๗๖. วิทยาวรรณกรรม - พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์

๗๗. ความงามในศิลปไทย - น.ณ.ปากน้ำ

๗๘. ภาษากฎหมายไทย - ธานินทร์ กรัยวิเชียร

๗๙. วรรณไวทยากร ชุมนุมบทความทางวิชาการ ฉบับวรรณคดี - เจตนา นาควัชระ , มล.บุญเหลือ เทพสุวรรณ

๘๐. แสงอรุณ - แสงอรุณ รัตกสิกร

 

  ง.สังคมวิทยา , มนุษย์วิทยา , ประวัติศาสตร์สังคม

๘๑. พระราชพิธีสิบสองเดือน - พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๘๒. สาส์นสมเด็จ - สมเด็จฯกรมพระยาดำรงฯ และสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระยานริศราฯ

๘๓. ๓๐ชาติในเชียงราย - บุญช่วย ศรีสวัสดิ์

๘๔. เทียนวรรณ - สงบ สุริยินทร์

๘๕. กาเลหม่านไต - บรรจบ พันธุเมธา

๘๖. นิทานชาวไร่ - น.อ.สวัสดิ์ จันทนี

๘๗. ภารตวิทยา - กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย

๘๘. ฟื้นความหลัง - พระยาอนุมานราชธน

๘๙. ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ - จิตร ภูมิศักดิ์

๙๐. อัตชีวประวัติ หม่อมศรีพรหมา กฤดากร - หม่อมศรีพรหม กฤดากร

๙๑. ๘๐ปีในชีวิตข้าพเจ้า - กาญจนาคพันธ์

 

  จ.ศาสนา , ปรัชญา

๙๒. พระประวัติตรัสเล่า - สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

๙๓. พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน - สุชีพ ปุญญานุภาพ

๙๔. ปัญญาวิวัฒน์ - สมัคร บุราวาศ

๙๕. พุทธธรรม - พระธรรมปิฎก

๙๖. อิทัปปัจจยตา - พุทธทาสภิกขุ

 

  ฉ.ธรรมชาติ , วิทยาศาสตร์

๙๗. หนังสือแสดงกิจจานุกิจ - เจ้าพระยาทิพากรวงษ์

๙๘. แพทยศาสตร์สงเคราะห์ - คณะกรรมการแพทย์หลวงในรัชกาลที่๕

๙๙. ธรรมชาตินานาสัตว์ - บุญส่ง เลขะกุล

๑๐๐. ขบวนการแก้จน - ประยูร จรรยาวงษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สุนทรีย์ฉายภาพเป็นบอร์ดสำหรับสมาชิก พบปะ แสดงถึงภาพถ่ายเก่าโบราณ..ภาพถ่ายซีเปีย..รวมถึงภาพถ่ายปัจจุบันที่มีเรื่องราวน่าสนใจ  การเดินทางข้ามเวลาของภาพถ่ายในอดีตเพื่อเล่าเรื่องราวในภาพให้ชนรุ่นหลังได้ทราบ....

 

 

 

ร้านกาแฟสุขอุราฯ แหล่งชุมนุมผู้หลงใหลสยามในอดีต แลกเปลี่ยนประสบการณ์นอกเหนือจากบอร์ดอื่นๆ พร้อมย้อนกลับสู่ความรุ่งเรืองในอดีต และถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลังได้รับทราบ 

 

ตลาดพระยาบริบูรณ์ฯ ณ.โบราณสตูดิโอแห่งนี้ เป็นแหล่งชุมนุมสำหรับสมาชิก พบปะ พูดคุย ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนของเก่าโบราณสะสมซึ่งกัน และกัน

 

 

 
 
Online:  4
Visits:  5,514,586
Today:  104
PageView/Month:  17,596